Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności strony internetowej https://konsultacje.polkowice.eu

Urząd Gminy Polkowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Polkowice.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • braku i po części nieprawidłowych opisów alternatywnych przy zdjęciach/grafikach,
 • zapisaniu niektórych skany dokumentów jako zdjęcia, obrazki o rozszerzeniach JPG, które nie są dostępne dla czytników osób niewidomych.

Wyłączenia

 • materiały wideo opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają transkrypcji tekstowej, napisów rozszerzonych, audiodeskrypcji,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy dostępności cyfrowej, nie są dostępne cyfrowo,
 • dokumenty, ogłoszenia, oświadczenia majątkowe, wnioski i interpelacje zgłaszane na sesjach Rady Miejskiej, petycje, które nie zostały wytworzone przez Urząd Gminy Polkowice,
 • dokumenty techniczne, których dostosowanie do dostępności cyfrowej nie jest możliwe z przyczyn technicznych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Czarnecki.
 • E-mail: koordynator@gmina.polkowice.pl
 • Telefon: 76 749 60 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Polkowice
 • Adres: Rynek 1
  59 - 100 Polkowice
 • E-mail: kancelaria@gmina.polkowice.pl
 • Telefon: 76 8474168

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ratusz – Rynek 1
Budynek 5 kondygnacyjny z platformą dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzą 3 wejścia, z których 2 są dostępne dla osób na wózkach. Do wejścia głównego prowadzą schody. Kancelaria znajduje się na parterze budynku. W Kancelarii znajduje się pętla indukcyjna. Na  parterze umiejscowiona jest również toaleta dostosowana do  osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia numer 15-18 na  parterze i numer 117-125 na I piętrze są niedostępne dla osób na  wózkach (schody); w  celu załatwienia sprawy należy udać się do kancelarii, gdzie przywołany zostanie właściwy pracownik merytoryczny. W holu głównym po lewej stronie znajduje się elektroniczna tablica ogłoszeń. W jej prawym górnym rogu znajduje się kod QR dla osób, które korzystają z czytników ekranowych. Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym.

budynek Urzędu Stanu Cywilnego – Rynek 12
Budynek 4 kondygnacyjny bez windy. Do budynku prowadzi 1 wejście dla interesantów, które dostępne są dla osób na wózkach. Sala ślubów znajduje się na parterze budynku przy  wejściu, natomiast biura na 1 i 2 piętrze. Przy wejściu do budynku umiejscowiony jest dzwonek przywołujący pracownika. W budynku brak jest pętli indukcyjnej.
Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym.

budynek – Rynek 17-18 i 19
Budynek 5 kondygnacyjny bez windy. Do budynków prowadzą 2 wejścia dla interesantów, które dostępne są dla osób na wózkach. Przy obydwu wejściach do budynku umiejscowiony jest dzwonek przywołujący pracownika. W budynku brak jest pętli indukcyjnej.
Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym.

budynek – ul. Górna 2
Budynek 5 kondygnacyjny z windą. Do budynku prowadzi 1 wejście dla interesantów, które dostępne są dla osób na wózkach. Przy wejściu do budynku umiejscowiony jest dzwonek przywołujący pracownika. W budynku na każdym piętrze znajdują się toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnością. W budynku brak jest pętli indukcyjnej.
Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym.

budynek – ul. Górna 30
Wszystkie pomieszczenia mieszczą się na parterze. Do budynku prowadzi 1 wejście dla  interesantów, przy którym umiejscowiony jest dzwonek przywołujący pracownika. W budynku brak jest pętli indukcyjnej.
Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym.

 

Lokalizacja miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

 • ul. Targowa –  2 miejsca
 • ul. Browarna –  1 miejsce
 • ul. Słowiańska –  1 miejsce
 • ul. Głogowska –  1 miejsce
 • ul. Gdańska – 2 miejsca
 • ul. Leśna –  1 miejsce

 

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli potrzebujesz tłumacza języka migowego powinieneś zawiadomić o tym Urząd do 3 dni roboczych przed wizytą. Tłumacz języka migowego jest bezpłatny dla osoby z niepełnosprawnością. Formularz „OA-30 Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza PJM/SJM/SKOGN” dostępny jest na stronie https://bip.polkowice.eu/ugpolkowice,m,1034,druki-do-pobrania.html

 

Do góry