Rejestracja konta

 
Avatar – zdjęcie

Adres email służy do logowania.


Jest wymagany do autoryzacji Twojego konta (format 123456789).


8-20 znaków, małe i/lub duże litery, znaki specjalne (dozwolone: `~!@#$%^&*()-_=+.,) oraz cyfry.


Hasła w obu polach muszą być jednakowe.

AvatarFiltry


Akceptacja regulaminu jest wymagana.
Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

przygotowana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Polkowic, z siedzibą w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.
2. W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych: przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@ug.polkowice.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, a także korespondencyjnie na adres Urzędu: ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.
3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu korzystania z serwisu www.konsultacje.polkowice.eu, w tym także poprzez udział w konsultacjach społecznych (dialogu społecznym), umożliwienie złożenia petycji lub udział w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla realizacji powyższego celu jest zgoda osoby, której dane dotyczą. W każdej chwili osobie podającej dane przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
5. Podanie danych jest warunkiem umownym oraz jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu, dla którego są zbierane. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi założenie konta w systemie a także wzięcie udziału w konsultacjach społecznych (dialogu społecznym), złożenie petycji lub udział w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego .
6. Dane mogą zostać udostępnione właściwym organom państwowym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa. W zależności od danej aktywności użytkownika w systemie, dane mogą być udostępniane właściwym podmiotom zaangażowanym w prace nad konsultacjami społecznymi, realizacją budżetu obywatelskiego lub rozpatrywaniem petycji.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia konta w systemie, a w zależności od aktywności użytkownika, przez właściwy okres realizacji poszczególnych konsultacji, budżetu obywatelskiego lub rozpatrywania petycji. Dane mogą także podlegać obowiązkowi archiwizacji, który ciąży na podmiocie publicznym, a okres przechowywania dokumentów w archiwum zależny jest od wagi danej sprawy. 8. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.
9. Osoba podająca dane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Podczas przetwarzania danych zbieranych dla ww. celu nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Akceptacja regulaminu jest wymagana.
Do góry