Aktualny etap(y)

Wyniki końcowe

Przejdź do etapu

Do zakończenia zostało

d godzin minut

Budżet Obywatelski 2020

 Ikona wniosków

Tytuł budżetu obywatelskiego

Liczba odsłon: 5689

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

Krótki opis

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI zapoczątkowany w 2016 r., stanowi narzędzie w rękach mieszkańców umożliwiające współdecydowanie o wydatkowaniu części środków finansowych z budżetu gminy Polkowice.

Data zakończenia budżetu obywatelskiego

2019-07-30 (Do zakończenia budżetu obywatelskiego pozostało: d i godz.)

Podstawowe informacje

Opis

Na PBO 2020 zostaną przeznaczone środki w wysokości: 1.200.000 zł !
Pula dla projektów na terenie miasta = 600.000 zł (maksymalnie 200.000 zł na projekt).
Pula dla projektów na terenach wiejskich = 600.000 zł (maksymalnie 40.000 zł dla każdego sołectwa).

Rolę Koordynatora ds. Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 pełni Referat Rozwoju Gminy
w Urzędzie Gminy Polkowice.
Siedziba Referatu: ul. Rynek 2, pok. 5, 59-100 Polkowice
Dane kontaktowe: tel. 76 847 41 45

Od 18 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Polkowice działa punkt konsultacyjny, w którym Liderzy projektów oraz osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat PBO 2020 oraz pomoc w zakresie przygotowania projektu. W każdy wtorek w okresie od 18 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. w godzinach od 15.30 do 17.00 w punkcie konsultacyjnym dyżur pełnią pracownicy Referatu Inwestycji oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości.

Zgłoszenie projektu:
Miejsce złożenia formularza zgłoszenia projektu: Kancelaria Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice

Formularze zgłaszania projektu dostępne są: na stronie internetowej www.pbo.polkowice.eu, w siedzibie Referatu Rozwoju Gminy (Rynek 2, pok. 5) oraz w Kancelarii UG (Rynek 1).
Aby skutecznie złożyć projekt należy w terminie od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r. w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice złożyć podpisany formularz zgłoszenia projektu. Formularz można wygenerować w specjalnie do tego przygotowanym systemie, który znajduje się na stronie pbo.polkowice.eu, lub pobrać z tejże strony edytowalny plik „formularz zgłoszenia projektu 2020” – niezależnie od sposobu pobrania formularza, po wypełnieniu należy go wydrukować, podpisać i złożyć w wyznaczonym punkcie w formie papierowej.
Wersja papierowa formularzy jest też dostępna w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice (ul. Rynek 1) oraz w Referacie Rozwoju Gminy (Rynek 2, pok. 5).

Kilka zasad dot. zgłaszania projektów
Ze środków PBO mogą być finansowane projekty inwestycyjne i remontowe, zlokalizowane na nieruchomościach stanowiących mienie gminy.

Osoba zgłaszająca projekt (Lider) musi być mieszkańcem Polkowic.
Lider może zgłosić tylko 1 projekt w ramach PBO 2020.
Lider ma prawo w każdej chwili wycofać zgłoszony projekt, jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem głosowania.

Dla terenów wiejskich dopuszczalne jest składanie wniosków łączonych – obejmujących swoim zakresem kilka sołectw – w takim wypadku maksymalna wartość projektu zostaje powiększona proporcjonalnie do liczby sołectw.

Dla projektów miejskich na etapie składania wniosku należy dołączyć listy poparcia projektu (wymagane min. 21 podpisów mieszkańców gminy). W przypadku projektów z terenów wiejskich – lista poparcia projektu nie jest wymagana.

Głosowanie
Głosowanie na projekty będzie możliwe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz w sposób tradycyjny, poprzez wypełnienie karty do głosowania.
Punkty do głosowania bezpośredniego będą się mieściły w:
- Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 1,
- Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, ul. Kard. B. Kominka 7,
- Uczelni Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6 b,
- Ośrodku Pomocy Społecznej , ul. Lipowa 2,
- oraz - w wyznaczonym dniu - w każdym z sołectw gminy Polkowice (harmonogram głosowania w poszczególnych sołectwach zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem głosowania).

W miejscach wyznaczonych do głosowania można będzie pobrać karty do głosowania oraz uzyskać dostęp do opisów propozycji zadań zgłoszonych do realizacji w ramach PBO 2020, poddanych pod głosowanie.

Minimalna wymagana liczba głosów ważnych, oddanych na projekt wynosi:
dla projektu zlokalizowanego na terenie miasta Polkowice - 50 głosów;
dla projektu zlokalizowanego na terenie wiejskim:
- we wsi do 200 mieszkańców – 5 głosów,
- we wsi od 201 do 500 mieszkańców – 10 głosów,
- we wsi powyżej 501 mieszkańców – 15 głosów.

Niespełnienie przez dany projekt powyższych kryteriów spowoduje, że taki projekt nie będzie mógł być brany pod uwagę podczas układania list rankingowych.

Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów (w tym uzyskają wymagane minimum głosów), a ich koszt zmieści się w puli środków przeznaczonych na poszczególne obszary, zostaną przeznaczone do realizacji w 2020 r.

Termin

2019-03-29 - 2019-07-30

Data przeniesienia budżetu do archiwum

2019-07-31

Metoda autoryzacji w trakcie naboru projektów

Konto z pełną identyfikacją

Metoda autoryzacji w trakcie głosowania

Konto z pełną identyfikacją

Moderatorzy forum

efed3690ea2243f5f1ac77cbb0987e5335440258 ad3b15c3a7bca16179ba5807b875d6e8269d5ae9

Parametry budżetu obywatelskiego

Całkowita kwota przeznaczona na budżet obywatelski

1200000 PLN

Szczegółowe parametry kategorii projektów

Nazwa kategorii Kwota budżetu Min. wart. projektu Max. wart. projektu Min. poparacie Min. ilość głosów
Projekty mieszkańców 1200000 1 600000 1 1
Miasto Polkowice 600000 1 200000 21 50
Sołectwa 600000 1 600000 1 5, 10 lub 15

Harmonogram budżetu obywatelskiego

Data rozpoczęcia budżetu obywatelskiego: 2019-03-29
2019-03-29

Kampania informacyjna


Status
Zakończony
Termin
2019-03-29
Kampania informacyjna pozwala na zapoznanie się z regulaminem budżetu obywatelskiego, stawianymi wymogami, czy wielkością przeznaczonych na BO środków.
2019-04-01

Nabór projektów


Status
Zakończony
Termin
2019-04-01 - 2019-04-30
Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.
2019-05-01

Ocena merytoryczna


Status
Zakończony
Termin
2019-05-01 - 2019-06-07
Ocena merytoryczna to etap, w trakcie którego upoważnione osoby dokonują oceny złożonych projektów pod kątem możliwości ich realizacji i stawianych wymogów.
2019-06-08

Ogłoszenie listy projektów


Status
Zakończony
Termin
2019-06-08
Na tym etapie wyłonione zostaną projekty, które zostały pozytywnie ocenione przez konisję i mogą zostać poddane głosowaniu.
2019-06-17

Głosowanie


Status
Zakończony
Termin
2019-06-17 - 2019-06-30
Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!
2019-07-12

Wyniki końcowe


Status
Aktywny
Termin
2019-07-12
Ostatni etap budżetu obywatelskiego to czas, w którym poznamy projekty, które zostaną sfinansowane i będą zrealizowane.
Data zakończenia budżetu obywatelskiego: 2019-07-30
Do góry