Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POLKOWICE


Ankieta:

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POLKOWICE

Raport

 

Ankieta została zakończona 2021-08-24

Informacje o ankiecie

 
Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POLKOWICE

Opis

Szanowni Państwo, zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Polkowice. Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

Szczegółowy opis konsultacji

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922 i 1211), Burmistrz Polkowic podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice”. Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, który określa wizję rozwoju Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu są cele strategiczne i szczegółowe, realizujące wizję Gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest jego uzupełnienie o nowe zadania, wykreślenie zadań, których realizacja została odłożona na czas bliżej nieokreślony, jak również weryfikacja pozostałych zadań pod kątem zakresu rzeczowego, terminów realizacji, podmiotów realizujących oraz szacunkowych wskaźników redukcji zużycia energii [MWh], produkcji energii z OZE [MWh] oraz redukcji emisji CO2e [MgCO2e/rok]. Zaktualizowano także część danych statystycznych. Materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 03.08.2021 r.: - na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w Gminie Polkowice: https://konsultacje.polkowice.eu/ - w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.polkowice.eu, - na stronie internetowej Urzędu Gminy Polkowice pod adresem www.polkowice.eu, - w Referacie Rozwoju Gminy, ul Górna 2, pok. nr 206. Uwagi i wnioski można składać w terminie od 03.08.2021 r. do 24.08.2021 r. w formie: - ustnej do protokołu w Referacie Rozwoju Gminy, ul Górna 2, pokój nr 206: w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 7:30 – 15:30; we wtorek od 7:30 – 17:00; w piątek od 7:30 – 14:00: - papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać: a. w formie papierowej za pośrednictwem formularza, który należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, pok. nr 10, b. w formie elektronicznej na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w gminie Polkowice: https://konsultacje.polkowice.eu/ Plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 oraz lata 2021 - 2027. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących między innymi termomodernizację budynków, modernizację źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie: - z datą wpływu przed dniem 03.08.2021 r. i po dniu 24.08.2021 r., - niepodpisane czytelnie (dot. formularza papierowego), - przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu).

Termin ankiety

2021-08-03 - 2021-08-24

Liczba pytań

1

Wyniki ankiety

 

Pytanie 1

Odpowiedź na mapie

Uwagi i wnioski do treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Polkowice
ZAPIS W DOKUMENCIE, DO KTÓREGO ZGŁASZANE SĄ UWAGI/WNIOSKI (wraz z podaniem rozdziału i numeru strony)


Odpowiedzi

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Podsumowanie ankiety

 
Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1186 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Lista załączników


Do góry