Budżet Obywatelski 2022 - Podstawowe informacje

 
 Ikona budżetu POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2022 r.

Tytuł budżetu obywatelskiego

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2022 r.

Krótki opis

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI zapoczątkowany w 2016 r. corocznie stanowi narzędzie w rękach mieszkańców umożliwiające współdecydowanie o wydatkowaniu części środków finansowych z budżetu gminy Polkowice.


Szczegółowy opis budżetu obywatelskiego

Na PBO 2022 planuje się przeznaczyć środki w wysokości: 2.000.000 zł! Pula dla projektów na terenie miasta = 1.400.000 zł (maksymalnie 150.000 zł na projekt). Pula dla projektów na terenach wiejskich = 600.000 zł (maksymalnie 40.000 zł dla każdego sołectwa). Rolę Koordynatora ds. Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 pełni Referat Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Polkowice. Punkt konsultacyjny PBO: ul. Górna 2, pok. 206, 59-100 Polkowice Dane kontaktowe: tel. 76 847 41 45 Od 4 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Polkowice działa punkt konsultacyjny, w którym Liderzy projektów oraz osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat PBO 2022 oraz pomoc w zakresie przygotowania projektu.
W każdy wtorek w okresie od 4 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. w godzinach od 15.30 do 17.00 w punkcie konsultacyjnym dyżur pełnią pracownicy Referatu Inwestycji oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości.
Zgłoszenie projektu: Miejsce złożenia formularza zgłoszenia projektu: Kancelaria Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice Formularze zgłaszania projektu dostępne są: na stronie internetowej www.pbo.polkowice.eu, w siedzibie Referatu Rozwoju Gminy (Górna 2, pok. 206) oraz w Kancelarii UG (Rynek 1). Aby skutecznie złożyć projekt należy w terminie od 17.05.2021 r. do 25.06.2021 r. w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice złożyć podpisany formularz zgłoszenia projektu. Formularz można wygenerować w specjalnie do tego przygotowanym systemie, który znajduje się na stronie pbo.polkowice.eu, lub pobrać z tejże strony edytowalny plik „formularz zgłoszenia projektu 2022” – niezależnie od sposobu pobrania formularza, po wypełnieniu należy go wydrukować, podpisać i złożyć w wyznaczonym punkcie w formie papierowej. Wersja papierowa formularzy jest też dostępna w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice (ul. Rynek 1) oraz w Referacie Rozwoju Gminy (Górna 2, pok. 206).
Kilka zasad dot. zgłaszania projektów: Ze środków PBO mogą być finansowane projekty inwestycyjne i remontowe, zlokalizowane na nieruchomościach stanowiących mienie gminy. Osoba zgłaszająca projekt (Lider) musi być mieszkańcem Polkowic. Lider może zgłosić tylko 1 projekt w ramach PBO 2021. Lider ma prawo w każdej chwili wycofać zgłoszony projekt, jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem głosowania. Dla terenów wiejskich dopuszczalne jest składanie wniosków łączonych – obejmujących swoim zakresem kilka sołectw – w takim wypadku maksymalna wartość projektu zostaje powiększona proporcjonalnie do liczby sołectw. Dla projektów miejskich na etapie składania wniosku należy dołączyć listy poparcia projektu (wymagane min. 20 podpisów mieszkańców gminy). W przypadku projektów z terenów wiejskich – lista poparcia projektu nie jest wymagana. Głosowanie na projekty będzie możliwe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz w sposób tradycyjny, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Punkty do głosowania bezpośredniego będą się mieściły w: - Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, - Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, ul. Kard. B. Kominka 7, - Uczelni Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6 b, - Ośrodku Pomocy Społecznej , ul. Lipowa 2, - oraz - w wyznaczonym dniu - w każdym z sołectw gminy Polkowice (harmonogram głosowania w poszczególnych sołectwach zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem głosowania). W miejscach wyznaczonych do głosowania można będzie pobrać karty do głosowania oraz uzyskać dostęp do opisów propozycji zadań zgłoszonych do realizacji w ramach PBO 2021, poddanych pod głosowanie. Minimalna wymagana liczba głosów ważnych, oddanych na projekt wynosi: dla projektu zlokalizowanego na terenie miasta Polkowice - 50 głosów; dla projektu zlokalizowanego na terenie wiejskim: - we wsi do 200 mieszkańców – 5 głosów, - we wsi od 201 do 500 mieszkańców – 10 głosów, - we wsi powyżej 501 mieszkańców – 15 głosów. Niespełnienie przez dany projekt powyższych kryteriów spowoduje, że taki projekt nie będzie mógł być brany pod uwagę podczas układania list rankingowych. Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów (w tym uzyskają wymagane minimum głosów), a ich koszt zmieści się w puli środków przeznaczonych na poszczególne obszary, zostaną przeznaczone do realizacji w 2022 r.
Polkowicki Budżet Obywatelski funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), a także uchwałę nr III/30/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz Zarządzenie nr 1286/21 Burmistrza Polkowic z dnia 29 kwietnia 2021 r. i Zarządzenie nr 1337/21 Burmistrza Polkowic z dnia 11 czerwca 2021 r.

Termin

2021-05-04 - 2021-10-02

Data przeniesienia budżetu do archiwum

2021-10-02

Metoda autoryzacji w trakcie naboru projektów

Konto z pełną identyfikacją

Metoda autoryzacji w trakcie głosowania

Konto z pełną identyfikacją

Moderatorzy forum

Marcin Szydłowski

Formularz projektu

Parametry budżetu obywatelskiego

 

Całkowita kwota przeznaczona na budżet obywatelski

2000000 PLN

Szczegółowe parametry kategorii projektów

Nazwa kategorii Budżet kategorii Min. wartość projektu Max. wartość projektu Min. liczba podpisów pod projektem Min. liczba głosów w głosowaniu Max. liczba głosów dostępnych w kategorii Min. liczba projektów do realizacji
Projekty mieszkańców 2000000 - - - - 1 -
- Miasto Polkowice 1400000 1 150000 20 50 --
- Sołectwa 600000 1 600000 1 5 --

Harmonogram budżetu obywatelskiego

 
Data rozpoczęcia budżetu obywatelskiego: 2021-05-04
2021-05-04

Kampania informacyjna


Status
Zakończony
Termin
2021-05-04
Kampania informacyjna pozwala na zapoznanie się z regulaminem budżetu obywatelskiego, stawianymi wymogami, czy wielkością przeznaczonych na BO środków.
2021-05-17

Nabór projektów


Status
Zakończony
Termin
2021-05-17 - 2021-06-25
Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.
2021-06-26

Ocena merytoryczna


Status
Zakończony
Termin
2021-06-26 - 2021-08-27
Ocena merytoryczna to etap, w trakcie którego upoważnione osoby dokonują oceny złożonych projektów pod kątem możliwości ich realizacji i stawianych wymogów.
2021-09-03

Ogłoszenie listy projektów


Status
Zakończony
Termin
2021-09-03
Na tym etapie publikowane są projekty, które zostaną pozytywnie ocenione przez komisję i mogą zostać poddane pod głosowanie.
2021-09-13

Głosowanie


Status
Zakończony
Termin
2021-09-13 - 2021-09-26
Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!
2021-10-01

Wyniki końcowe


Status
Zakończony
Termin
2021-10-01
Ostatni etap budżetu obywatelskiego to czas, w którym poznamy projekty, które zostaną sfinansowane i będą zrealizowane.
Data zakończenia budżetu obywatelskiego: 2021-10-02
Do góry